top of page
White Structure

Hvem er SamFocus

Vi fremhæver ressourcer frem for begrænsninger.

Siden 2007 har SamFocus leveret specialiserede og helhedsorienterede ydelser til jobcentre i Danmark. Formålet er at understøtte og guide borgerens vej mod øget livskvalitet, uanset borgerens livsvilkår. Målet kan strække sig fra selvforsørgelse til grundlæggende struktur i hverdagen. SamFocus tilbyder borgeren et individuelt tilrettelagt forløb på et fundament af faglighed, erfaring og evidensbaserede teorier og metodiske tilgange.
Efter endt samarbejde med SamFocus skal borgeren have genvundet troen på egne evner. Kriteriet opnås vha. 4 komponenter: empowerment, motivation, kompetenceudfoldelse og forandring. 


Fundamentet i SamFocus’ tilgang er troen på transformation som en cirkulær og individuel proces, der kræver empowerment af borgeren, specificering af den forandringsteori forløbet beror på, den motiverende samtale og at opøve hensigtsmæssige strategier hen over tid.


Fremfor at betragte borgerens udvikling som lineær, arbejder SamFocus procesorienteret. Tilgangen beror på mere end 13 års arbejde med mennesker, der har vidnet om, at vejen mod succeskriteriet kan være behæftet med udfordringer, tilbagegang og tab af motivation. Ved at arbejde procesorienteret kan SamFocus opretholde fleksibilitet og således håndtere omskiftelighed, akutte situationer og behov for tilpasning af indsatsen.


Den røde tråd i indsatsens progressionsproces er den respektfulde og anerkendende dialog, hvor SamFocus har særligt fokus på borgerens medansvar, ønsker og ressourcer. Målet er selvstændiggørelse og selvforvaltning, men vejen dertil består af den fornødne støtte og vejledning fra SamFocus. Resultatet er, at borgeren genfinder sine ressourcer, oparbejder nye kompetencer og undgår kompetencetab. Såvel arbejdsrelaterede som personlige og sociale kompetencer.


Med SamFocus som samarbejdspartner tilsikres borgerens positive udvikling og mod på (arbejds)livet.

bottom of page