top of page

Børn, unge & familier

SamFocus har siden 2007 leveret specialiserede og helhedsorienterede ydelser på tværs af kommuner og jobcentre med formålet at yde nødvendig støtte og omsorg til udsatte borgere og unge, børn, forældre samt hele familier. SamFocus har en løsnings- og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med familier, børn og unge. Dvs. at vi fokuserer på udvikling, ressourcer, mestringsstrategier og hensigtsmæssige samspilsformer og relationer. Med et løsningsfokuseret perspektiv rettes blikket mod fremtiden og mod dét, der kan forandres. Med et helhedsorienteret perspektiv tilsikres et 360 graders perspektiv på fx familien, herunder kontekstuelle, relationelle, religiøse, kulturelle, sproglige og sundhedsrelaterede komponenter samt evt. kriseudløsende hændelser, livsplaner og værdier.

SamFocus' rolle er at agere støtte og sparringspartner med det formål at styrke familiens sammenhængskraft, styrke barnets og den unges selvværd, forebygge konflikter og belastninger samt bryde uhensigtsmæssig vanetænkning. Herudover vægter SamFocus at have fokus på livsstilsfaktorer, der kan øge familiens, barnets eller den unges trivsel, fx kost og motion som komponenter i en recovery-proces.

En del af SamFocus' personale er certificerede familiebehandlere. De har kompetencer indenfor en række områder: barnet og den unges udvikling, kriser, svigt og sorg, kulturforskelle i familiestrukturer og opdragelsesformer, kommunikation og forandring samt netværksbaserede indsatser og tværfagligt samarbejde. Vores familiebehandlere arbejder ud fra en nysgerrig position af respekt for den enkelte families særlige situation. De medbringer derfor også en mangefacetteret værktøjskasse, der bl.a. rummer SOS (Signs of Safety), COS (Circle of Security), ISC (Integrated Children's System), PMTO (Parent Management Training), NVR (Non Violent Resistance) og FIT (Feedback Informed Treatment).
 

Vi står klar til at hjælpe dig indenfor følgende indsatser

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

SEL §52, stk. 3 nr. 2

Indsatsen er for hele familier, forældre eller børn og unge, som har behov for særlig støtte, som ikke kan ydes af barnets eller den unges daglige sociale eller pædagogiske omgivelser. SamFocus tilgår opgaven ud fra en løsningsfokuseret tilgang mhp. at iværksætte og udvikle ressourcer på fremtidsorienteret vis.

Støtteperson til forældre med anbragte børn

SEL §54

SamFocus støtter forældrene i accept af barnets anbringelse, udfordrer forældrenes nuværende indstilling og holdninger samt vejleder forældrene for at opnå en forbedring af deres forældreevne. Denne støtte skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer der har stået til årsag for anbringelsen og styrke samspillet mellem barnet/den unge og forældrene.

Efterværn

SEL §76

SamFocus tilbyder efterværn til unge fra 18 til 22 år. Indsatsen er et individuelt struktureret forløb med afsæt i den unges nuværende ståsted. Formålet med indsatsen er at støtte den unge til at udvikle egne, samt tilegne sig nye, mestringsstrategier, og at den unge på sigt opbygger og udvikler de nødvendige strategier for at kunne mestre et så selvstændigt liv som muligt.

Familiebehandling

SEL §52, stk. 3 nr. 3

Familiebehandlingen er et tilbud, der kan rettes til hele familien og hertil kan indebære fokuseret støtte til det enkelte familiemedlem. Den udførte indsats vil tage udgangspunkt i at støtte familien i udviklingen af egen ansvarstagen og forbedre familiens handlemuligheder overfor egne problemer.

Overvåget samvær

SEL §71, stk. 3

SamFocus vil ved udførsel af indsatsen fokusere på at skabe og videreformidle en klar rammesætning samt formål overfor for forældrene, for hvorfor overvågningen finder sted og er nødvendig.

Støttekontaktperson

SEL §52 stk. 3 nr. 6

SamFocus indtræder i støtten, som en neutral støtteperson som barnet eller den unge kan dele sine bekymringer med, blive opmuntret af, og SamFocus vil hertil stille relevante krav, fx i forbindelse med, at barnet eller den unge udviser uacceptabel adfærd. SamFocus støtter og vejler barnet eller den unge på et nært og personligt plan, hvilket bl.a. muliggøres ved, at SamFocus tilbyder fleksibel kontaktbarhed, når barnet eller den unge har behov for at tale med støttekontaktpersonen.

Støttet samvær

SEL §71, stk. 2

SamFocus vil agere faglig relevant støtte, med henblik på at bidrage til at kunne afhjælpe familiens udfordringer/problematikker.

Kontakt os her

Ønsker du yderligere information eller at henvise et forløb.

bottom of page